REGULAMIN PROFESJONALNEJ SZKOŁY PŁYWANIA ATOL

 • Pływalnia jest obiektem miejskim bądź gminnym, każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 • Rodzic/opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w trakcie całego roku szkolnego, czas trwania lekcji 45 min.
 • Uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun wnosi opłatę za naukę pływania na pierwszych zajęciach każdego miesiąca
 • Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie jej trwania opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca danego miesiąca, w każdym innym przypadku osoby winny uiszczać opłaty zgodnie z punktem 4.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim o chorobie dziecka niewykorzystane zajęcia można odpracować w innym terminie na wszystkich obiektach na których odbywają się zajęcia szkoły pływania.
 • Podstawą do odpracowania zajęć,jest karnet jednorazowy ważny dwa miesiące od daty wystawienia. Karnet ten jest ważny z karnetem miesięcznym i powinien być okazywany w momencie wejścia na zajęcia w kasie pływalni.
 • W przypadku nie zrealizowania zajęć z winy Szkoły Pływania lekcje te podlegają rozliczeniu
 • W zamian za osobę nieobecną na zajęciach z przyczyn usprawiedliwionych, może wziąć udział w lekcji rodzeństwo lub inna osoba po wcześniejszym poinformowaniu o tym prowadzącego daną grupę.
 • W przypadku całkowitej rezygnacji z uczęszczania na zajęcia pływania w trakcie miesiąca rozliczeniowego Szkoła Pływania zwraca wpłacone kwoty za niewykorzystane lekcje. Rodzic/opiekun powinien niezwłocznie odebrać kwotę zwrotu po zgłoszonej rezygnacji w danym miesiącu.
 • Szkoła pływania ATOL ubezpiecza wszystkie osoby uczestniczące w nauce pływania.
 • Zajęcia prowadzą absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - ze specjalizacją instruktorską i trenerską z pływania.
 • Wskazana jest obecność rodziców/opiekunów w czasie zajęć nauki pływania.
 • Fotografowanie lub nagrywanie zajęć tylko za zgodą prowadzących.

NIEMOWLAKI

 • Pływalnia jest obiektem miejskim bądź gminnym każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach z rodzicem/opiekunem i przez cały czas jest pod jego opieką.
 • Rodzic/opiekun dziecka podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki pływania i stanie zdrowia dziecka.
 • Dzieci do lat 3 uczestniczą w zajęciach w specjalnych pieluchomajtkach przeznaczonych do pływania.
 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny w trakcie całego roku szkolnego.
 • Czas wejścia na basen zostaje naliczany od momentu przekroczenia bramki przy kasie basenu do momentu zwrócenia kluczyka przy wyjściu (15min przed zajęciami na przygotowanie się do zajęć, 30 min lekcji i 15 min na wysuszenie i ubranie się po zajęciach).
 • W przypadku przekroczenia limitu czasowego uczestnik będzie musiał ponieść dodatkowe opłaty według cennika obiektu.
 •  Karnet na zajęcia wykupuje się na pierwszych zajęciach każdego miesiąca i obowiązuje w danym miesiącu na konkretną godzinę i dzień tygodnia.
 • W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nieudokumentowanej zaświadczeniem lekarskim o chorobie dziecka niewykorzystane lekcje przepadają.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim o chorobie dziecka niewykorzystane zajęcia można odrobić na innych terminie na wszystkich obiektach na których odbywają się zajęcia szkoły  pływania. 
 • Podstawa do odpracowania zajęć, jest karnet jednorazowy ważny dwa miesiące od daty wystawienia.Karnet ten jest ważny z karnetem miesięcznym i powinien być okazany w momencie wejścia na zajęcia w kasie basenu.
 • Zaświadczenie lekarskie udostępnia się do wglądu prowadzącego w czasie dokonywania wpłaty za kolejny miesiąc.
 • W przypadku całkowitej rezygnacji z uczęszczania na zajęcia pływania w trakcie miesiąca rozliczeniowego Szkoła Pływania zwraca wpłacone kwoty za niewykorzystane lekcje. Rodzic/opiekun powinien niezwłocznie odebrać kwotę zwrotu po zgłoszonej rezygnacji w danym miesiącu.
 • Szkoła pływania ubezpiecza wszystkie dzieci, objęte nauką pływania.
 • Zajęcia prowadzą absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - ze specjalizacją instruktorską i trenerską z pływania.
 • Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia.